↑ Return to Rady obyvatelům

Požární řád města Kaznějova

Obecně závazná vyhláška 

č. 2/2004

Zastupitelstvo města Kaznějov se na svém zasedání dne 23.6.2004, us. č. 169/04, usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád města

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

Požární řád města Kaznějov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 ost. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2 
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

 1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Kaznějov, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města Kaznějov je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) města podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje se sídlem v Plasích.
 3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1:
  • město pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu SDH Kaznějov
  • zastupitelstvo města pověřuje radu města projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města

Čl. 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
  1. vypalování trávy a pálení klestí; bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky
  2. pořádání ohňostroje při různých příležitostech; požární bezpečnost při této činnosti je zabezpečena jednotkou SDH Kaznějov od počátku akce a 8 hodin po jejím ukončení.
  3. provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty při těžbě lesních porostů; bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky
 2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
  období od 21.3 do 31.10. běžného roku; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena v souladu s Nařízením Plzeňského kraje .

  V době déle trvajícího sucha se zakazuje:

  • zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používat otevřený oheň do 50 m od dozrávajícího obilí, stohů slámy a sena, ve vysoké suché trávě a v blízkosti stanů, obytných přívěsů a v blízkosti mysliveckých zařízení
  • spalovat na volném prostranství hořlavé látky a materiály jak tuhé, kapalné a plynné, látky, které přímo po chemické nebo fyzikální změně v ovzduší ohrožují a poškozují zdraví lidí nebo ostatních organismů, zhoršují jejich životní prostředí a nadměrně obtěžují nebo poškozují majetek
  • Případné místo pro rozdělávání ohně (spalování látek, tábořiště apod.) musí být izolováno od všech snadno zápalných látek a materiálů.
 3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
  1. objekty školské a vzdělávací – požární bezpečnost je zde řešena samostatným požárním řádem objektu , jehož dodržováním je pověřen provozovatel objektu
  2. objekty společenské, kulturní a sportovní – požární bezpečnost je zde řešena samostatným požárním řádem objektu, jehož dodržováním je pověřen provozovatel objektu
  3. objekty bytové – požární bezpečnost je zde řešena samostatným požárním řádem objektu, jehož dodržováním je pověřen provozovatel objektu
  4. objekty výrobní a skladové – požární bezpečnost je zde řešena samostatným požárním řádem objektu, jehož dodržováním je pověřen provozovatel objektu

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města Kaznějov je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedeném v čl. 7
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.

Čl. 5 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení

 1. Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů města. Kategorie JPO III. Početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města jsou uvedeny v příloze č. 1. a 2. Přílohy jsou nedílnou součástí požárního řádu města.
 2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice, Kaznějov, Stará náves 534 anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti; stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 1. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
  1. přirozené
   • rybník Vátinka
   • kaznějovský potok
  2. umělé
   • hydrantová síť – viz. mapa
   • požární nádrž
  3. víceúčelové
   • retenční nádrž 14 000 m3
 2. Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a HZS Plzeňského kraje.
 3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdrojů.
 4. Vlastník příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 1. Město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“
 2. vrátnice závodů (Aktiva, Kaolínka, ZZN)
 3. PO – Pá – Městský úřad
 • Město zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“
 1. Požární zbrojnice
 2. Městský úřad, Ke Škále 220 a bytový dům čp. 450 U Pumpy

Čl. 8 
Způsob a vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí buď

 1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ , který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény p dobu jedné minuty (25 sec. Tón – 10 sec. Pauza – 25 sec. Tón) nebo
 2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO -ŘÍ, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplach se požární poplach ve městě Kaznějov vyhlašuje místním rozhlasem. V případě výpadku elektrického proudu bude vyhlášení požárního poplachu zabezpečeno sirénou na požárním automobilu.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10 
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Požární řád ze dne 8.12.1999.

Čl. 11 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.8.2004.

Alena Špačková – místostarostka 
Ing. Petr Sýkora – starosta

Zveřejněno dne 30.6.2004

zdroj : Město Kaznějov