↑ Return to Rady obyvatelům

Jak se zachovat při mimořádné události

Pro případ hrozby nebo vzniku mimořádné události je v ČR od 1. 11. 2001 zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“ v podobě kolísavého tónu sirény po dobu 140 sekund. Signál může být opakován se tříminutovými přestávkami až třikrát po sobě. Po vyhlášení „Všeobecné výstrahy“ jsou ohrožení občané informováni o hrozícím nebezpečí a nutných opatřeních podle rozsahu události dalšími prostředky (televize a rozhlas, místní rozhlas, mobilní prostředky apod.).

Pro svolání jednotek požární ochrany slouží signál „Požární poplach“ vyhlašovaný dvojím 25 sekundovým zahoukáním sirény v průběhu jedné minuty. Tento signál je určen pouze pro členy jednotek PO.

Požár

Definice požáru

  Za požár se považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Všeobecné zásady chování při požáru

 • vždy se snažte zachovat klid a jednejte s rozmyslem.
 • jste-li svědkem mimořádné události nebo zpozorujete-li vznikající nebezpečí, neprodleně informujte odpovědné orgány. Na včasnosti informace je závislé řešení mimořádné události a zmírnění jejich důsledků.
 • předejte informaci na kterékoliv z těchto tísňových čísel:

            112 – Tísňová linka, pomocí které se dovoláte pomoci záchranářů ve všech členských                    státech EU

            150 – hasičský záchranný sbor tísňová linka

            155 – zdravotnická záchranná služba tísňová linka

            158 – policie ČR tísňová linka

 • V informaci uveďte:

  – co, kde a kdy se stalo
  – počet postižených případně druh zranění
  – jméno a tel. číslo volajícího

 • respektujte houkání sirén a následně podávané informace místním rozhlasem a rozhlasovým zařízením na vozidle.
 • na hrozící nebezpečí budete upozorněni všemi dostupnými a v dané situaci nejvhodnějšími prostředky.
 • všemi dostupnými prostředky varujte ostatní ohrožené osoby.
 • chraňte sebe a podle svých možností a schopností pomozte ochránit i další osoby, zejména děti, staré a nemocné lidi.
 • nejste-li schopni pomoci opusťte ohrožený prostor, abyste nepřekáželi záchranným složkám v práci a sebe nevystavovali nebezpečí.
 • bezpodmínečně uposlechněte pokynů příslušníků zasahujících složek.
 • budete-li požádáni záchrannými složkami o pomoc, je vaší povinností tuto pomoc poskytnout.
 • jako účastníci silničního provozu udělejte vše pro rychlý a bezpečný průjezd záchranných složek. Porušením tohoto ustanovení pravidel silničního provozu jsou ohroženy životy zachraňovaných osob, pracovníků záchranných složek a také život váš.

Zásady chování při požáru

 • zjistěte, zda se v ohroženém prostoru nenachází osoby, pokud ano, vyveďte je na bezpečné místo
 • nemůžete-li dostupnými prostředky požár lokalizovat, zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, vezměte nejnutnějsí věci (peníze, léky, doklady, apod.) a ohrožený prostor co nejrychleji opusťte
 • neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje, kouř naopak
 • vyneste předměty, které působením požáru mohou vybuchnout, zvýšit intenzitu hoření, případně mohou zvýšit škodlivost vznikajících plynů (propan-butanové a jiné nádoby, apod.), není-li to možné, upozorněte na tyto předměty zasahující záchranné složky
 • nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů, zejména plastických hmot mohou vznikat nejrůznější škodlivé plyny
 • z blízkosti požáru odvezte vozidlo, aby nepřekáželo záchranným složkám, případně nebylo poškozeno
 • při požáru v domě s více byty je třeba, aby majitelé ostatních bytů byli k dispozici pro případ nutné prohlídky, zda nedochází k šíření požáru

 

 

 

 

Povodeň

Všeobecné zásady chování při povodni

 • PŘEMÝŠLEJTE – klidně a bez paniky
 • POSLOUCHEJTE – sdělovací prostředky a pokyny záchranářů
 • PODÁVEJTE INFORMACE – při zásahu informujte záchranáře, poté varujte další ohrožené osoby přesně podle pokynů záchranářů
 • POMÁHEJTE – především dětem, starým a nemocným lidem

Před povodní

 • informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
 • připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
 • připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2 – 3 dny.
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci, připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.

Při povodni

 • na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění domu (bytu). Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.

Po povodni

 • nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou nenarušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
 • informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 • kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost v pojišťovně, vyhotovte soupis škod.

 

 

Evakuace

Zásady při opuštění domu nebo bytu

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy si vezměte s sebou
 • ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo

se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška, nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Doporučené vybavení evakuačního zavazadla:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda
 • předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilna
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

 

 

Zásady při opuštění domu nebo bytu

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy si vezměte s sebou
 • ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

 

Co dělat při silném větru

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně. 
Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa. 
Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy. 
Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli. 
Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem. 
NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti. 
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
Pokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.